Kaller: E-post:

Fra uformell til forpliktende samarbeid bodø


fra uformell til forpliktende samarbeid bodø

I tillegg finnes det alternativ til de mulighetene som plan- og bygningsloven gir. Fra partene og relevante adm. Staten ønsker å samarbeide med tretten bykommuner (Sarpsborg og Fredrikstad (Nedre Glomma Oslo, Bærum og Drammen, Porsgrunn og Skien (Grenland Kristiansand, Sandnes og Stavanger (Nord Jæren Bergen, Trondheim, og Tromsø) og en rekke regionale myndigheter i tillegg til næringslivsorganisasjoner.fl. Her er det vist at det er ulike myndigheter som har forbindelser seg i mellom. I tilegg til utbyggerne som er representert i tabellen har en selvsagt hele opinionen og ikke minst media som kan bidra til å forsterke konfliktlinjer som i utgangspunktet kanskje ikke er så sterke. Dette er et signal om for eksempel at andre som ønsker tilsvarende avtale, må avvente dette arbeidet. Civitas, 1995 To skritt fram - og ett tilbake evaluerte areal- og transportplanleggingen i kjølvannet av TP10 og de rikspolitiske retningslinjene som kom i Framskrittet lå blant annet i større eierforhold til planene. Mye av det som er sagt over om initiativfasen gjelder også i formelle prosesser, selv om plan- og bygningsloven gir en del føringer med hensyn til innhold og prosess. Dersom kommunene er uenige om innholdet i det samlede planforslaget, kan styret eller den enkelte kommune anmode fylkesmannen eller fylkeskommunen om å mekle 28 28 (jf.

Det må i denne forbindelse bemerkes at arbeid med å utvikle bypakker er en konsensuspreget virksomhet, så dette med stemmerett er ikke trolig ikke avgjørende for styringsgruppens funksjon og arbeidets resultat. 4 5 Samhandlingsrelasjoner vil være betydningsfulle på en rekke områder innenfor det boligsosiale feltet. Men i motsetning til disse kan samhandling forstås som noe uformelt. Samhandling er et begrep som ofte brukes om hverandre med begreper som samordning og samarbeid. Planarbeidet, inklusive utarbeidelsen av planprogrammet, skal skje i samarbeid med kommunene og statlige myndigheter. Sluttevaluering av prosjektet Bindende avtaler mellom kommune, fylke, stat et instrument i regional utvikling.

Planstrategien skal godkjennes av Kongen i statsråd som kan gjøre endringer ut fra hensyn til nasjonale interesser. Hvis en skal legge vekt på samarbeidsaspektet i satp utenom planlegging etter planog bygningsloven eller i form av NTP arbeid, forekommer det på ulike måter i dag. Dette gjennom å utarbeide ny metodikk for tverretatlig samarbeid, ansvar og god koordinering. Skal det styres av den fylkeskommunale administrasjon eller skal dette ledes av en politisk styringsgruppe, for eksempel fylkesutvalget? Myndigheter samarbeider med andre ord stadig vekk og innen arealplanlegging er dette regulert av plan- og bygningsloven, mens det innen NTP er retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet som gir føringer for organisering og prosess. Den regionale planen skal baseres på et planprogram (jf. Dersom det dreier seg om samordning av alle 31 31 sider ved areal- og transport bør fylkeskommunen være representert siden den har ansvaret for kollektivtransport. 5.2) 33 33 I formell regional planlegging vil en ha lignende prosesser. 12.4, Woxholth, G Avtalerett.

Staten går imidlertid ikke i detalj i sine krav med hensyn til organiseringen. Hvis den er god kan representasjon faktisk være unødvendig, og i hvert fall vil det være tilstrekkelig med observatørstatus. Nova rapport (ikke offentliggjort) og Magnusson Turner, L Stefansen, Kari (2011). 3.2 Faglige prioriteringer De faglige prioriteringene skiller mellom tre satsingsområder for tildeling av kompetansetilskuddet i 2011: Marginaliserte grupper, samhandling og bokvalitet også for vanskeligstilte Vanskeligstilte grupper og marginalisering Målgruppene for de boligsosiale ordningene er et viktig satsingsområde for Husbanken. TØI k : Elementer i bærekraftig byutvikling for helhetlig areal og transport i mellomstore byregioner. Mindre behov for vedlikehold vil kunne gjøre det enklere å beholde boliger. Dokumentasjon og formidling Husbanken stiller krav til dokumentasjon og formidling fra kompetansetilskuddsprosjekter. De sistnevnte tiltakene ble en del av diskusjonen rundt utarbeidelsen og innføringen av de rikspolitiske retningslinjene da de kom i Likevel synes jeg at målsettingen med dagens samordnende areal- og transportplanlegging burde komme tydelig fram i begrepet.

Hvis slike pakker omfatter statlige investeringsmidler må de godkjennes av Stortinget (jf. 3.4 Felles prosjekt Uavhengig av planlovgivning har det alltid vært aktuelt å samarbeide i felles prosjekt. Urbanet analyse : Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsektoren. I realiteten er det behov for mer komplekse organisasjoner. Søknaden og tildelingsbrevet utgjør til sammen avtalen mellom staten og fylkeskommunen. Initiativ Regional planstrategi Regional plan Utfordringsnotat Planstrategi Planprogram Regional Plan 34 34 Figur.6: (plandelen) Regional planlegging i henhold til kap. Husbanken er imidlertid svært opptatt av både hvordan man dokumenterer og ikke minst i forhold til hvordan man formidler.

Disse vil også bli beskrevet. Buskerud I sutr møter både posisjons- og opposisjonspolitikere. Organet har videre makt over virkemidlene, og kapasitet og kompetanse til å 8 Urbanet analyse og nivi analyse, 2008: Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsektoren. Tilsvarende er det en rekke utfordringer blant utsatt ungdom og yngre voksne med problematikk relatert til barnevern, rus, psykisk helse, kriminalitet med mer. For å oppnå et forpliktende samarbeid anses stemmerett å være nødvendig, men det er avhengig av fylkeskommunens legitimitet i regionens kommuner. Det er også andre grunner til å inngå intensjonsavtaler. Planprogrammet fastsettes av regional planmyndighet (fylkestinget). Her skal det skilles mellom medvirkning generelt (med alle) og samarbeid (med myndigheter. Men det er likevel noen trekk som er klarere enn tidligere: - Klimasituasjonen er en klarere premiss for areal- og transportplanleggingen i 2009 enn den var for 20 år siden.

..

I byområdene som er med i Framtidens byer, og i andre byområder, er det ulike erfaring med samarbeid med hensyn til areal- og transportplanlegging og byutvikling mer generelt. Koordinatoren vil være ungdommens støtteperson. Hovedprosjektet kan ha ulikt innhold fra region til region, men det bør kunne avklare forholdet mellom aktørene med hensyn til å gjennomføre tiltak en er enige om at det er behov for. Dette er et rent administrativt informasjons- og koordineringsforum. Flyktninger og innvandrere er også en prioritert målgruppe. I slike tilfelle vil det være naturlig å ha et tett samarbeid med infrastrukturetatene, for eksempel Statens vegvesen (jf. Det er selvsagt også både samarbeid og konflikter mellom kommuner og fylkeskommuner. Planstrategiarbeidet kan deles i to trinn der en utarbeider et utfordringsnotat først for å mobilisere til en diskusjon om behov og løsninger slik som nevnt i forprosjektbeskrivelsen ovenfor.

Utvikling av kunnskap og kompetanse er vel så viktig innenfor boligsosialt arbeid i praksis. Til tross for at en hadde samarbeidet på tvers og flere aktører som ikke hadde deltatt tidligere, var med, så merker jeg meg at TØI skriver. Eller en kan ha en kommunal transportplan (les: kommunedelplan for transport) som på tilsvarende måte tar hensyn til den kommunale arealplanen og kommunedelplaner (i hvert fall de som fortsatt anses som aktuelle). Hovedmålet for Foyer Bodø er å utarbeide en ny utviklingsarena for ungdommer i sårbare overgangsfaser. Der bykommunene hadde fullt ansvar for alle disse temaene (Trondheim og Bergen) økte innsatsen i kollektivtrafikken uten at dette førte til bedre miljøforhold i perioden forsøkene varte. Unge mennesker som har erfart omsorgssvikt, overgrep, kriminalitet, rus eller psykiske problemer har allerede opplevd år med marginalisering.

Med andre ord vil fylkeskommunen være initiativtaker til planarbeidet og forestå dette. Å bidra til å utvikle attraktive uteområder og positivt nærmiljø vil således være et viktig tiltak også i kampen mot fattigdom. Noen må ta initiativet og normalt vil det være fylkeskommunen, men det er ingen ting i vegen for at for eksempel en av infrastrukturetatene etterspør et fylkeskommunalt initiativ. Aktør Ansvar Virkemiddel Staten Samferdselsdepartementet - Statens vegvesen - Jernbaneverket - NSB Miljøverndepartementet Finansdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Fornyelses- og administrasjonsdepartementet - Statsbygg Riksveger, Jernbanen Planlegging (Nasjonal transportplan (NTP drift og vedlikehold av riksveger Planlegging (NTP drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur Jernbanens rutetilbud Arealbruk Økonomisk. På figuren har fylkesmannen ikke kontakt med noen. 18 18 I tillegg får bykommunene og fylkeskommunene bidra i forkant av, og underveis i, arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) og uttale seg til planforslaget i høringsprosessen til NTP. Dette blir en slags avtale. Til fylkesveger og kollektivtransport Gi retningslinjer om dette Følge opp eventuelle retningslinjer Regionale myndigheter Fylkesmannen Fylkeskommunen Representere staten på regionnivå Fylkesveger Kollektivtransport Kontroll/samordning.

Kompleksiteten er forsøkt illustrert i tabell.1, der en også kan forestille seg at det mellom svært mange av feltene kan gå en samarbeids- eller konfliktlinje til et av de andre feltene, for eksempel mellom kommunene og Statens vegvesen, eller mellom kommunene og Fylkesmannen. 4-2 andre ledd altså en konsekvensutredning. Det vil derfor ikke bli brukt mer plass på dette alternativet i dette notatet. Når det gjelder bystrategiprosjektene må en vel tillegge, ikke henger godt nok sammen ennå, fordi i dette prosjektet er det klare ambisjoner om å utvikle en bedre sammenheng enn den som finnes i dag. Det staten ønsker seg i 2008 i programmet Framtidens byer.a.o.

16 16 Tabell.2: Oversikt over de ulike aktørenes ansvar og virkemidler. Siden ingen av disse reformene står på dagsordenen, må en inntil videre utnytte det plan- og avtaleverktøyet en har. Eller en kan etablere et prosjekt der en har som utgangspunkt å samle aktørene for å diskutere behovet for samarbeid om byutvikling, for så å utvikle dette videre dersom det synes å være tilfelle at samarbeid er ønskelig. Etater) Faglig referansegruppe (næringsliv, operatører, miljøvernorganisasjoner.fl.) Arbeidsgruppe (repr. Derfor er det fristende å foreslå at vi bruker samordnet og miljøvennlig areal- og transportplanlegging fra. Norut Samfunnsforskning rapport. Fra alle samarbeidspartene) Figur.7: Eksempel på organisering av regionalt plansamarbeid Intensjonene med uformelle planprosjekter vil som regel være å få de formalisert på et senere stadium hvis det er mulig. Før det sies mer om det praktiske samarbeidet kan det være nyttig å beskrive fenomenet litt teoretisk. (Basert på NOU:2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven,.112) Fra og med neste kommunevalg skal altså regional planmyndighet en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organ, organisasjoner. Bolig har betydning i ulike faser i behandling/rehabilitering, mellom ulike hjelpetiltak og etter behandlingsopplegg og institusjonsopphold.

Knullt hvordan få men til å gå over fortere

Resymé, syntese og anbefalinger. I areal- og transportplanlegging der kommunene har stor, for ikke å si størst, myndighet innen arealplanleggingen, ville det kunne være naturlig å ha representanter fra kommunene i den politiske styringsgruppen. Det vil imidlertid alltid være mulig å organisere arbeidet annerledes enn det som loven krever, i den forstand at en følger lovens krav, men for eksempel samarbeider mye mer enn det som loven stiller som minstekrav. Unntaket her er det loven sier om det interkommunale samarbeidet skal ledes av et styre. 24 24 3 aktuelle plantyper 6 OG organisering FOR regional areal- OG transportplanlegging.1 Samordnet og miljøvennlig areal og transportplanlegging Etter å ha arbeidet med begrepet samordnet areal- og transportplanlegging (satp) i 20 år synes jeg på en måte at det er på tide. Det vil være naturlig å trekke inn andre samarbeidspartnere etter behov ut fra ungdommens ansvarsgruppe og signifikante andre. 17 ( ) Om Oslopakke 3 trinn 2 (se kapittel.2,.11). 4.3 at vedtatte arealplaner i tråd med retningslinjene skal legges til grunn for tilskudd og lån til. Søte kjoler til barn sør trøndelag

Fyll til saccosekk leirvik

NORSKE DATINGSIDER GRATIS TILFELDIGE MØTER NJ

No strings attached dating scene bodø

Fra uformell til forpliktende samarbeid bodø Sex film porno pornofilmer gratis
Erotisk butikk oslo sexbutikk oslo Minken tveitan fhm sex norsk
Sexkontakt norge arab sex movies 394
Eskorte vestfold norsk dating Vi menn piken 2009 linni meister sex film

Billige t skjorter til utdrikningslag bergen